ES stratēģija

Zemu emisiju mobilitāte ir būtisks elements plašākā pārejā uz zemu oglekļa emisiju aprites ekonomiku, kas nepieciešama, lai Eiropa saglabātu konkurētspēju un spētu apmierināt cilvēku un preču mobilitātes vajadzības.

Transports rada gandrīz ceturto daļu no Eiropas siltumnīcefekta gāzu emisijām un ir galvenais gaisa piesārņojuma cēlonis pilsētās. Eiropas atbilde uz šīm problēmām ir neatgriezeniska pāreja uz mobilitāti ar zemu oglekļa un gaisa piesārņojuma emisijām.

Mērķis ir skaidrs: līdz gadsimta vidum transporta radīto siltumnīcefekta gāzu emisijām jābūt vismaz par 60 % mazākām nekā 1990. gadā un stingri jāpanāk, lai tās būtu nulles līmenī. Transporta radīto gaisu piesārņojošo vielu emisijas, kas kaitē mūsu veselībai, ir nekavējoties krasi jāsamazina.

Transportam ir daudz lielāks potenciāls nekā iepriekš, lai palīdzētu samazināt ES emisijas, kā mēs esam apņēmušies to darīt saskaņā ar Parīzes līgumu par klimata pārmaiņām un Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam.

Pāreja uz zema emisiju līmeņa mobilitāti pasaulē jau ir sākusies, un tās temps kļūst arvien straujāks. Tas ir izaicinājums, kas Eiropas uzņēmumiem paver iespējas izstrādāt un ieviest jaunas tehnoloģijas, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un nodrošinot jaunas darbavietas.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi Stratēģiju zemas emisijas mobilitātei, vienlaikus nodrošinot mobilitātes vajadzības efektīvam iekšējam tirgum un globālai savienojamībai. Šajā stratēģijā ir noteikts plašs pasākumu klāsts.

Šie pasākumi ir vērsti uz galvenajiem aspektiem, lai virzītu transporta nozari pareizajā virzienā attiecībā uz tehnoloģiju neitralitāti un sekmētu nodarbinātību, izaugsmi un ieguldījumus, tostarp uzsvaru liekot uz:

  1. zemas emisijas alternatīvām degvielām transportam,
  2. augstāku transporta sistēmas efektivitāti,
  3. zemu un nulles emisiju transportlīdzekļiem.

Tā kā autotransports rada vairāk nekā 70 % transporta radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju un lielu daļu gaisa piesārņojuma (autotransports ir lielākais slāpekļa oksīda avots (39 %) un nozīmīgs cieto daļiņu avots (13 %)), pasākumi tiks vērsti uz šo jomu, lai gan visas transporta nozares var sniegt un tām ir jāsniedz ieguldījums.

Ar savām iniciatīvām ES radīs labvēlīgus apstākļus un nodrošinās spēcīgus stimulus zemu emisiju mobilitātei.

Izziņotie un plānotie pasākumi ir daļa no visaptverošas pieejas, kas prasa visu ieinteresēto pušu, tostarp dalībvalstu un atsevišķu uzņēmumu, ilgtermiņa iesaistīšanos, kam būs jādod savs ieguldījums atbilstoši saviem pienākumiem. Eiropas pētniekiem, kā arī ražošanas un pakalpojumu nozarēm jāturpina ieviest jauninājumus un pieņemt uzņēmējdarbības lēmumus, ņemot vērā gadsimta vidus mērķi. Tiem būs vajadzīgi pareizie stimuli un ieguldījumi pareizajā laikā, lai inovācijas varētu ieviest tirgū Eiropā un pasaulē. Arī reģioni un pilsētas būs galvenie dalībnieki zemu emisiju mobilitātes risinājumu ieviešanā, jo tie atrodas tuvu tām vietām, kur problēmas ir jūtamas visvairāk, un galu galā no mobilitātes lietotāju izvēles būs atkarīgs, cik veiksmīga būs mūsu rīcība.

Eiropa var veiksmīgi pārveidot savu transporta sistēmu, kas ir ļoti svarīga tās labklājībai un iedzīvotāju labklājībai, tikai ar visu iesaistīto pušu pastāvīgu rīcību.

Ir pienācis laiks rīkoties, un uzņēmums ABLabs ir gatavs sniegt savu ieguldījumu!